Uncategorized


주우재가 말하는 남자 모델들 모두 키가 187인 이유

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

나란히 서있으면 들쑥날쑥인데 다 187인 이유가ㄷㄷㄷ

근데 저 이상으로 얘기하면

큰 느낌이긴 하다